نیک پلاستیک تمیزی

تولید و توزیع کننده انواع ظروف یکبار مصرف بهداشتی

09122803315 info@nikplastic.com

انواع محصولات بسته بندی فروشگاهی

200 سی سی شفاف 50 عدد 40 بسته

0 ریال
200 سی سی شفاف 50 عدد 40 بسته

0 ریال

300 سی سی شفاف 20 عدد 25 بسته

0 ریال
300 سی سی شفاف 20 عدد 25 بسته

0 ریال

350 سی سی شفاف 20 عدد 25 بسته

0 ریال
350 سی سی شفاف 20 عدد 25 بسته

0 ریال

400 سی سی شفاف 20 عدد 25 بسته

0 ریال
400 سی سی شفاف 20 عدد 25 بسته

0 ریال

250 سی سی مات - شفاف 15 عدد 95 بسته

0 ریال
250 سی سی مات - شفاف 15 عدد 95 بسته

0 ریال

300 سی سی مات - شفاف 15 عدد 60 بسته

0 ریال
300 سی سی مات - شفاف 15 عدد 60 بسته

0 ریال

350 سی سی مات - شفاف 20 عددی 40 بسته

0 ریال
350 سی سی مات - شفاف 20 عددی 40 بسته

0 ریال

500 سی سی مات - شفاف 20 عدد 40 بسته

0 ریال
500 سی سی مات - شفاف 20 عدد 40 بسته

0 ریال

750 سی سی مات - شفاف 10 عدد 40 بسته

0 ریال
750 سی سی مات - شفاف 10 عدد 40 بسته

0 ریال

1000 سی سی مات - شفاف 10 عدد 35 بسته

0 ریال
1000 سی سی مات - شفاف 10 عدد 35 بسته

0 ریال

650 سی سی مات - شفاف 10 عدد 20 بسته

0 ریال
650 سی سی مات - شفاف 10 عدد 20 بسته

0 ریال

900 سی سی مات - شفاف 10 عدد 20 بسته

0 ریال
900 سی سی مات - شفاف 10 عدد 20 بسته

0 ریال