نیک پلاستیک تمیزی

تولید و توزیع کننده انواع ظروف یکبار مصرف بهداشتی

09122803315 info@nikplastic.com

انواع پیاله - کاسه و خورشتی PP

250 سی سی سفید و شفاف 500 عدد 3 گرم 40 میلی متر 92 میلی متر 1550 گرم

0 ریال
250 سی سی سفید و شفاف 500 عدد 3 گرم 40 میلی متر 92 میلی متر 1550 گرم

0 ریال

پیاله 250 سی سی 500 عددی (pp) از محصولات تولیدی با برند نیک پلاستیک تمیزی می باشد، که از مواد اولیه پلی پروپیلن (pp) و با استفاده از ظرفیت حجمی معین تولید...

300 سی سی سفید و شفاف 500 عدد 4 گرم 50 میلی متر 107 میلی متر 2050 گرم

0 ریال
300 سی سی سفید و شفاف 500 عدد 4 گرم 50 میلی متر 107 میلی متر 2050 گرم

0 ریال

پیاله 300 سی سی 500 عددی (pp) از محصولات تولیدی با برند نیک پلاستیک تمیزی می باشد، که از مواد اولیه پلی پروپیلن (pp) و با استفاده از ظرفیت حجمی معین تولید...

350 سی سی سفید و شفاف 500 عدد 5 گرم 51 میلی متر 127 میلی متر 2550 گرم

0 ریال
350 سی سی سفید و شفاف 500 عدد 5 گرم 51 میلی متر 127 میلی متر 2550 گرم

0 ریال

پیاله 350 سی سی 500 عددی (pp) از محصولات تولیدی با برند نیک پلاستیک تمیزی می باشد، که از مواد اولیه پلی پروپیلن (pp) و با استفاده از ظرفیت حجمی معین تولید...

500 سی سی شفاف و سفید 500 عدد 6 گرم 58 میلی متر 144 میلی متر 3050 گرم

0 ریال
500 سی سی شفاف و سفید 500 عدد 6 گرم 58 میلی متر 144 میلی متر 3050 گرم

0 ریال

کاسه 500 سی سی 500 عددی (pp) از محصولات تولیدی با برند نیک پلاستیک تمیزی می باشد که از مواد اولیه پلی پروپیلن (pp) و با استفاده از ظرفیت حجمی معین تولید شده...

750 سی سی شفاف و سفید 250 عدد 9 گرم 68 میلی متر 150 میلی متر 2300 گرم

0 ریال
750 سی سی شفاف و سفید 250 عدد 9 گرم 68 میلی متر 150 میلی متر 2300 گرم

0 ریال

کاسه 750 سی سی 250 عددی (pp) از محصولات تولیدی با برند نیک پلاستیک تمیزی می باشد که از مواد اولیه پلی پروپیلن (pp) و با استفاده از ظرفیت حجمی معین تولید شده...

1000 سی سی شفاف و سفید 250 عددی 11 گرم 72 میلی متر 173 میلی متر 2800 گرم

0 ریال
1000 سی سی شفاف و سفید 250 عددی 11 گرم 72 میلی متر 173 میلی متر 2800 گرم

0 ریال

کاسه 1000 سی سی 250 عددی (pp) از محصولات تولیدی با برند نیک پلاستیک تمیزی می باشد که از مواد اولیه پلی پروپیلن (pp) و با استفاده از ظرفیت حجمی معین تولید شده...

1300 سی سی سفید و شفاف 200 عدد 19 گرم 80 میلی متر 190 میلی متر 3850 گرم

0 ریال
1300 سی سی سفید و شفاف 200 عدد 19 گرم 80 میلی متر 190 میلی متر 3850 گرم

0 ریال

کاسه مینی مارشال 1300 سی سی 200 عددی (pp) از محصولات تولیدی با برند نیک پلاستیک تمیزی می باشد که از مواد اولیه پلی پروپیلن (pp) و با استفاده از ظرفیت حجمی...

350 سی سی سفید 500 عدد 7 گرم 50 میلی متر 107 میلی متر 3550 گرم

0 ریال
350 سی سی سفید 500 عدد 7 گرم 50 میلی متر 107 میلی متر 3550 گرم

0 ریال

ظرف خورشتی 350 سی سی 500 عددی (pp) از محصولات تولیدی با برند نیک پلاستیک تمیزی می باشد که از مواد اولیه پلی پروپیلن (pp) و با استفاده از ظرفیت حجمی معین...