نیک پلاستیک تمیزی

تولید و توزیع کننده انواع ظروف یکبار مصرف بهداشتی

09122803315 info@nikplastic.com

انواع ماستی pp

650 سی سی شفاف، سفید 500 عدد 7 گرم 86 میلی متر 125 میلی متر 3550 گرم

0 ریال
650 سی سی شفاف، سفید 500 عدد 7 گرم 86 میلی متر 125 میلی متر 3550 گرم

0 ریال

ماستی 650 سی سی 500 عددی (pp) از محصولات تولیدی با برند نیک پلاستیک تمیزی می باشد که از مواد اولیه پلی پروپیلن (pp) و با استفاده از ظرفیت حجمی معین تولید شده...

900 سی سی سفید و شفاف 500 و 1000 عدد 10 گرم 118 میلی متر 125 میلی متر 5050 گرم

0 ریال
900 سی سی سفید و شفاف 500 و 1000 عدد 10 گرم 118 میلی متر 125 میلی متر 5050 گرم

0 ریال

ماستی 900 سی سی 500 عددی (pp) از محصولات تولیدی با برند نیک پلاستیک تمیزی می باشد که از مواد اولیه پلی پروپیلن (pp) و با استفاده از ظرفیت حجمی معین تولید شده...

1300 سی سی سفید و شفاف 250 عدد 14 گرم 97 میلی متر 150 میلی متر 3550 گرم

0 ریال
1300 سی سی سفید و شفاف 250 عدد 14 گرم 97 میلی متر 150 میلی متر 3550 گرم

0 ریال

ماستی 1300 سی سی 250 عددی (pp) از محصولات تولیدی با برند نیک پلاستیک تمیزی می باشد که از مواد اولیه پلی پروپیلن (pp) و با استفاده از ظرفیت حجمی معین تولید...

1700 سی سی سفید و شفاف 250 عدد 17 گرم 125 میلی متر 150 میلی متر 4300 گرم

0 ریال
1700 سی سی سفید و شفاف 250 عدد 17 گرم 125 میلی متر 150 میلی متر 4300 گرم

0 ریال

ماستی 1700 سی سی 250 عددی (pp) از محصولات تولیدی با برند نیک پلاستیک تمیزی می باشد که از مواد اولیه پلی پروپیلن (pp) و با استفاده از ظرفیت حجمی معین تولید...

2500 سی سی سفید و شفاف 200 عدد 22 گرم 109 میلی متر 190 میلی متر 4450 گرم

0 ریال
2500 سی سی سفید و شفاف 200 عدد 22 گرم 109 میلی متر 190 میلی متر 4450 گرم

0 ریال

ماستی 2500 سی سی 200 عددی (pp) از محصولات تولیدی با برند نیک پلاستیک تمیزی می باشد که از مواد اولیه پلی پروپیلن (pp) و با استفاده از ظرفیت حجمی معین تولید...

2500 سی سی شفاف - سفید 200 عدد

0 ریال
2500 سی سی شفاف - سفید 200 عدد

0 ریال

2700 سی سی سفید و شفاف 200 عدد 28 گرم 133 میلی متر 190 میلی متر 5650 گرم

0 ریال
2700 سی سی سفید و شفاف 200 عدد 28 گرم 133 میلی متر 190 میلی متر 5650 گرم

0 ریال

ماستی 2700 سی سی 200 عددی (pp) از محصولات تولیدی با برند نیک پلاستیک تمیزی می باشد که از مواد اولیه پلی پروپیلن (pp) و با استفاده از ظرفیت حجمی معین تولید...

3000 سی سی شفاف - سفید 200 عدد

0 ریال
3000 سی سی شفاف - سفید 200 عدد

0 ریال