نیک پلاستیک تمیزی

تولید و توزیع کننده انواع ظروف یکبار مصرف بهداشتی

09122803315 info@nikplastic.com

کاسه یکبار مصرف pp

250 گرم سفید و شفاف 500 عدد 3 گرم

0 ریال
250 گرم سفید و شفاف 500 عدد 3 گرم

0 ریال

کاسه یکبار مصرف بهداشتی، تولید شده در دو رنگ سفید و شفاف، گنجایش 250 گرم

300 گرم سفید و شفاف 500 عدد 4 گرم

0 ریال
300 گرم سفید و شفاف 500 عدد 4 گرم

0 ریال

کاسه یکبار مصرف بهداشتی، تولید شده در دو رنگ سفید و شفاف، گنجایش 300 گرم

350 گرم سفید و شفاف 500 عدد 5 گرم

0 ریال
350 گرم سفید و شفاف 500 عدد 5 گرم

0 ریال

کاسه یکبار مصرف بهداشتی، تولید شده در دو رنگ سفید و شفاف، گنجایش 350 گرم

750 گرم سفید و شفاف 250 عدد 8 گرم

0 ریال
750 گرم سفید و شفاف 250 عدد 8 گرم

0 ریال

کاسه یکبار مصرف بهداشتی، تولید شده در دو رنگ سفید و شفاف، گنجایش 750 گرم

سفید 200 عدد 20 گرم

0 ریال
سفید 200 عدد 20 گرم

0 ریال

کاسه یکبار مصرف مینی مارشال بهداشتی، تولید شده در رنگ سفید