نیک پلاستیک تمیزی

تولید و توزیع کننده انواع ظروف یکبار مصرف بهداشتی

09122803315 info@nikplastic.com

ظرف ماستی یکبار مصرف pp

650 گرم سفید و شفاف 500 عدد 7 گرم

0 ریال
650 گرم سفید و شفاف 500 عدد 7 گرم

0 ریال

ظرف یکبار مصرف ماستی بهداشتی، تولید شده در رنگ سفید وشفاف، گنجایش 650 گرم، درب مقاوم

900 گرم سفید و شفاف 500 عدد 10 گرم

0 ریال
900 گرم سفید و شفاف 500 عدد 10 گرم

0 ریال

ظرف یکبار مصرف ماستی بهداشتی، تولید شده در رنگ سفید وشفاف، گنجایش 900 گرم، درب مقاوم

1700 گرم سفید و شفاف 250 عدد 17 گرم

0 ریال
1700 گرم سفید و شفاف 250 عدد 17 گرم

0 ریال

ظرف یکبار مصرف ماستی بهداشتی، تولید شده در رنگ سفید وشفاف، گنجایش 1700 گرم، درب مقاوم

2500 گرم سفید و شفاف 200 عدد 24 گرم

0 ریال
2500 گرم سفید و شفاف 200 عدد 24 گرم

0 ریال

ظرف یکبار مصرف ماستی بهداشتی، تولید شده در رنگ سفید وشفاف، گنجایش 2500 گرم، درب مقاوم

2700 گرم سفید و شفاف 200 عدد 29 گرم

0 ریال
2700 گرم سفید و شفاف 200 عدد 29 گرم

0 ریال

ظرف یکبار مصرف ماستی بهداشتی، تولید شده در رنگ سفید وشفاف، گنجایش 2700 گرم، درب مقاوم